ขนาดตัวอักษร : A- A A+
เกี่ยวกับกระทรวง

คำถามที่พบบ่อย

 สอบถามข้อมูลการลดหย่อนภาษีของนักท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายที่บุคคลธรรมดาสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้มี 2 ประเภท คือ ค่าบริการผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ค่าแพคเกจทัวร์) และเงินที่จ่ายเป็นค่าที่พักให้กับธุรกิจโรงแรมสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจโรงแรม จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและโรงแรมที่จดทะเบียนกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนค่าเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองอย่างค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถไฟ ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แต่ถ้าค่าเดินทางถูกรวมอยู่ในค่าแพคเกจทัวร์อยู่แล้ว สามารถนำมาร่วมลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักฐานสำคัญที่เราจะต้องใช้คือ ใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงิน ซึ่งระบุชื่อผู้ชำระเงิน จำนวนเงิน และวันเดือนปีที่ชัดเจน
- การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวสามารถทำได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558 โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี ดังนั้นใบเสร็จรับเงินที่ลงวันที่ระหว่าง 16-31 ธันวาคม 2557 จะสามารถใช้ลดหย่อนในการคำนวณภาษีของปีภาษี 2557 ที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่หากเป็นใบเสร็จรับเงินที่ลงวันที่ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 จะต้องนำไปใช้ลดหย่อนของปีภาษี 2558 ที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559


 สอบถามสถานที่ให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว

- สำนักงานใหญ่ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ 999 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0 2134 0521
- กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในสนามศุลชลาศัย เบอร์โทรศัพท์ 0 2214 1943
- กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ตั้งอยู่ทางมุมขวามือในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร. 0 2356 0583-4
- กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว TOURIST POLICE DIVISION call 1155


 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตารางการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ

- การแข่งขันกีฬาระดับนักเรียน เป็นส่วนความรับผิดชอบของกรมพลศึกษา โทร. 0 2214 0120
- การแข่งขันระดับกีฬาอาชีพ หรือกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นส่วนความรับผิดชอบของการกีฬาแห่ง ประเทศไทย โทร. 0 2186 7111


 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หรือต้องการแผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ ติดต่อได้ที่ไหน

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. สถานที่ตั้ง เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 (ติดกับเวทีมวยราชดำเนิน) โทร. 0 2283 1555 ต่อ 1556


 สอบถามข้อมูลสถิติเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย

- สามารถเปิดดูได้จากหน้าเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
» สถิติ http://www.tourism.go.th/subweb/listcategory/6/163
หรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมการท่องเที่ยว โทร. 0 2219 1585


 นักท่องเที่ยวสามารถร้องเรียน หรือขอรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการโดนหลอกลวงจากการซื้อทัวร์ได้ที่หน่วยงานไหนบ้าง

- สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว โทร. 0 2219 4029-30 ในวัน และเวลาของราชการ
- กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์รับแจ้งความชาวต่างชาติ โทร. 0 2356 0583
- สำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โทร. 0 2356 0650


 สอบถามรายละเอียดการอบรมมัคคุเทศก์

สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บกรมการท่องเที่ยว » สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ » หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ http://www.tourism.go.th/subweb/listcontent/6/190/244 หรือสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2219 4029-30 ในวัน และเวลาของราชการ


 สอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยว ใช้เอกสารใดบ้าง

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว
* แบบบุคคลธรรมดา จะใช้แบบฟอร์ม (สธก.1) หน้าแรก » สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ » ดาวน์โหลดเอกสารยื่นแบบคำขอต่างๆ » ธุรกิจนำเที่ยว » บุคคลธรรมดา
* แบบนิติบุคคล จะใช้แบบฟอร์ม (สธก.2) หน้าแรก » สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ » ดาวน์โหลดเอกสารยื่นแบบคำขอต่างๆ » ธุรกิจนำเที่ยว » นิติบุคคล
หรือสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว โทร. 0 2219 4029-30 ในวัน และเวลาของราชการ


 หากต้องการที่จะจดทะเบียนบริษัททัวร์ สามารถติดต่อได้ที่ไหน

เป็นส่วนความรับผิดชอบกรมการท่องเที่ยว ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โทร. 0 2219 4029-30 ในวัน และเวลาของราชการ


 ต้องการจะต่ออายุบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ จะสามารถติดต่อทำได้ที่ไหน

- เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และในกรณีชำรุด สูญหาย ถูกทำลายหรือเปลี่ยนชื่อ - สกุล
» แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.10)
» สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
» สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
» สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
» บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (บัตรเดิม) และสำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบัตรสูญหาย ยื่นหลักฐานใบแจ้งความ)
» ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับจริง (กรณีใบอนุญาตสูญหาย ยื่นหลักฐานใบแจ้งความ)
» ใบรับรองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล (ยื่นเอกสารฉบับจริง)
» ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 200 บาท
*หมายเหตุ ต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นต่อก่อนใบอนุญาตหมดอายุ ภายใน 120 วัน กรณีใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตเป็น มัคคุเทศก์ (ขอใหม่)
- สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลพื้นฐานที่ Call center ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 0 2401 1111 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2219 4029-30 ในวัน และเวลาของราชการ


2020 © Copyright © https://www.mots.go.th/